Matura z j. angielskiego. Wymagania i budowa arkusza egzaminacyjnego

Do zdawania matury z języka obcego nowożytnego (np. z angielskiego) na poziomie podstawowym zobowiązany jest każdy uczeń, który został dopuszczony do egzaminu. Jest to egzamin pisemny. Egzamin ustny z języka obcego w bieżącym roku szkolnym jest nieobowiązkowy, zdają go jedynie ci uczniowie, którzy zobowiązani są przedstawić wynik tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię. Uczeń ma również prawo wybrać język angielski jako przedmiot dodatkowy na egzaminie. Wówczas zdaje go pisemnie na poziomie rozszerzonym.

Część pisemna – zakres podstawowy

Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Arkusz egzaminacyjny podzielony jest na cztery części:

  • zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu
  • praca z tekstem pisanym
  • znajomość środków językowych
  • dłuższa wypowiedź pisemna

Tematyka tekstów czytanych przez lektora (członka komisji) w czasie egzaminu musi być zgodna z podstawą programową. Całe nagranie, z dwukrotnie odczytanym tekstem oraz czasem na wykonanie określonych zadań, powinno zająć około 20 minut. Na sprawdzenie rozumienia ze słuchu przeznacza się 3-4 zadania: zamknięte, na dobieranie lub prawda- fałsz.

Teksty zamieszczone w arkuszu, sprawdzające umiejętność rozumienia oraz wyszukiwania informacji, są bazą dla kolejnych 3-4 zadań i obejmują typy zadań jak podane wyżej. Zadania sprawdzające znajomość środków językowych oparte są na krótkich tekstach lub pojedynczych zdaniach. Sprawdzają znajomość gramatyki, umiejętność użycia określonych form wyrazów, określonych czasów, znajomość frazeologii, poprawność budowania zdań różnego typu. Na tę część przewidziano 2-3 zadania.

Ostatnia część egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym to napisanie tekstu, który będzie zgodny z poleceniem w zakresie treści oraz formy. Jest to tekst użytkowy, np. list w formie tradycyjnej lub e-mail, wiadomość do umieszczenia w Internecie, na blogu lub serwisie społecznościowym z elementami opowiadania, opisu, wyrażania opinii. Wypowiedź powinna liczyć 80-130 słów. Egzaminator ocenia treść wypowiedzi, spójność, zakres środków językowych i poprawność. Za tę część egzaminu uczeń maksymalnie może uzyskać 20% punktów.

About the Author

You may also like these